Regulamin


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.escapehouse.com.pl, lockme.pl, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 2. Dokonanie rezerwacji w/w sposób oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Przy wejściu głównym wywieszony jest tekst regulaminu, z którym należy się zapoznać przed rozpoczęciem gry, a przystępując do gry uczestnik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje ją. Podczas gry w Escape House uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
 4. W przypadku zorganizowanych grup (np. integracji, wieczorów kawalerskich itd), a także rezerwacji obejmujących więcej niż jeden pokój tego samego dnia. Osoba robiąca rezerwację zobowiązana jest do wpłacenia zadatku w wysokości 90% kwoty usługi na konto bankowe Escape House najpóźniej na 3 dni przed terminem odbycia gry. W innym przypadku rezerwacje nie będą przyjęte lub zostaną anulowane.
 5. Po dokonaniu rezerwacji online i dokonaniu płatności przelewem przez portal LockMe, nie ma możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty, jeżeli rezygnacja z danego terminu nie została zgłoszona minimum 24 godziny przed planowaną grą wtedy cała kwota nie podlega zwrotowi, a rezerwacja przepada.
 6. W momencie gdy, wybrany przez Państwa termin rezerwacji dotyczy dnia, w którym robiona jest rezerwacja, prosimy o kontakt pod numerem tel. 699-893-187 w celu potwierdzenia terminu telefonicznie, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji w dzień gry lub na kilka dni przed.
 7. Każda zgłoszenie rezerwacji jest potwierdzane przez pracowników Escape House, w kolejności otrzymanych zgłoszeń. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia na maila prosimy o kontakt telefoniczny.
 8. Rzeczy pozostawione na terenie firmy Escape House, przechowywane są przez miesiąc, po tym okresie zostaną poddane utylizacji.

ZASADY GRY

 1. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji terminu.
 2. Gra odbywa się w jednym z dwóch pokoi:
  • pokój pierwszy ODKRYWCY
  • pokój drugi SANITARIUSZ
 3. W grze może wziąć udział od 2 do 4 osób w jednym pokoju.
 4. Minimalny wiek gracza dla Pokoju Odkrywcy to 14 lat (w przypadku młodszych uczestników wymagana jest osoba dorosła), dla Pokoju Sanitariusz to 16 lat, pokoje są nieodpowiednie dla kobiet w ciąży.
 5. Przebieg gry jest monitorowany.
 6. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
 7. Jeśli gracze spóźnią się na zarezerwowaną godzinę muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. Jeśli gracze spóźnią się więcej niż 10 minut nie mają możliwości udziału w grze.
 8. Czas gry wynosi 60 minut dla pokoju Odkrywcy, oraz 75 minut dla pokoju Sanitariusz.
 9. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, arachnofobię, w trakcie leczenia psychicznego, z problemami z sercem lub krążeniem.
 10. Podczas gry NIE WOLNO korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych (kategoryczny zakaz robienia zdjęć oraz kręcenia filmów video, każdy sprzęt, który jest przystosowany do robienia zdjęć lub kręcenia filmów w tym telefony komórkowe, należy zostawić w depozytach firmy zamykanych na klucz, inaczej nie ma możliwości rozpoczęcia gry). Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, natychmiast przerwą grę wypraszając z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub całą grupy.
 11. Uczestnicy odpowiadają za szkody wyrządzone w pokojach w czasie odbywania gry. W razie wyrządzenia szkód zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną lub zakupu nowego sprzętu. Wszystkie mechanizmy są tak skonstruowane, że nie potrzeba używać do nich siły. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do pokrycia szkód powstałych z winy zaproszonych uczestników gry. Osoba rezerwująca będzie zwolniona od pokrycia szkód, jeżeli wskaże osoby bezpośrednio odpowiedzialne za powstanie szkód i te osoby zapłacą, w terminie 21 dni od daty gry. W przypadku braku zapłaty albo zapłaty tylko części odszkodowania, Organizator będzie mógł dochodzić pozostałej do zapłaty kwoty od osoby rezerwującej.
 12. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych (należy zostawić w depozycie firmy).
 13. W siedzibie firmy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia (zapalniczki oraz inne przedmioty mogące spowodować zagrożenie ognia należy zostawić w depozycie firmy).
 14. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.
 15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik Escape House ma prawo poprosić Gracza o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu uiszczonej należności za grę.
 16. Escape House nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.
 17. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. Firma Escape House zastrzega sobie prawo do odmówienia klientom możliwości gry, jeżeli ich zachowanie, w szczególności nieprzestrzeganie regulaminu lub stan emocjonalny, mogłyby narazić na szkody inne osoby lub prowadzić do zniszczenia mienia.

VOUCHERY

 1. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju dla grupy 2-4 osób.
 2. Voucher (Bilet na grę) można zakupić osobiście w siedzibie firmy lub zamówić drogą mailową pod adresem kontakt@escapehouse.com.pl. Wówczas wyślemy numer naszego konta bankowego, a po zaksięgowaniu wpłaty wyślemy Voucher mailem.
 3. Voucher jest ważny przez okres 2 miesięcy od daty zakupu.
 4. Płatności za voucher w siedzibie firmy można dokonać gotówką lub kartą.
 5. Osoba, która otrzymała Voucher i chciałaby go zrealizować, powinna dokonać rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy.
 6. Nie ma możliwości zwrotu Vouchera.
 7. Osoby, które otrzymały voucher nie mają możliwości wymiany jego wartości na gotówkę.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym poniżej RODO, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych są Maciej Oses i Łukasz Najder ul. Poznańska 17 62-020 Swarzędz, NIP 7773294088.
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).
 3. Ze względu na przetwarzane przez nas dane osobowe, użytkownik ma prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub sprzeciwu przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli wcześniej była wyrażona na to zgoda.
 4. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem: kontakt@escapehouse.com.pl.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu dokonania rezerwacji gry drogą mailową, telefoniczną, w siedzibie firmy lub poprzez formularz rezerwacji na stronie escapehouse.com.pl.
 6. Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 5 to imię, nazwisko, email oraz numer telefonu osoby, na którą dokonana jest rezerwacja.
 8. Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
  • Zawarcie i wykonanie łączącej nas umowy, w sposób zapewniający należytą jakość i bezpieczeństwo wykonywanych usług;
  • Wypełnianie obowiązków podatkowo-księgowych;
  • Rozpatrywanie reklamacji;
  • W celach marketingu bezpośredniego;
  • W celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, w tym sprzedaży wierzytelności;
  • Uczestnicy gry wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Macieja Oses i Łukasza Najder wizerunku uczestników zarejestrowanego podczas gry, w celu i zakresie niezbędnym do działań promocyjnych, w tym umieszczania tego wizerunku na profilach internetowych Usługodawcy.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rezerwacji jest wykonanie umowy. Zawierając umowę o realizację Usługi – odbycie gry escape-room, Usługodawca może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. Dane podane w formularzu rezerwacji zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 10. Faktury. Jeżeli Usługodawca wystawia fakturę, to w tym celu przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Użytkownika w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
 11. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza zamówienia, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje mu swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.
Copyright ©2019 EscapeHouse, All Rights Reserved.